EBYS

EBYS
EBYS
Belediyenize Özgü Çözümlerimiz!
EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi)

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ EBYS NEDİR?                 Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS),teşkilatımızda yazışmalarla ilgili bütün süreçlerin bilgisayar ortamında yapılmasına olanak sağlayan, PolNet Bilgi Sistemi üzerinde çalışan bir bilgisayar  yazılımıdır.   EBYS İle Amaçlanan Nedir?                   EBYS ile, gerek kurum içi birimlerimiz arası yazışmalarımızı gerekse diğer kamu kurum ve kuruluşları ile olan yazışmalarımızın bilgisayar ortamında yapılmasını sağlayarak; * Yazışmaların standartlaşması, * Yazışmaların sevk, paraf ve onay sürelerinin kısaltılması, * Harcanan emek, zaman ve kırtasiye maliyetlerinden tasarruf edilmesi, * Yazışmaların sağlıklı bir şekilde arşivlenmesi, hedeflenmektedir.   EBYS İle Ne Yapılabilir?   * Tanımlı iş akışı yolları ile belgeleri zamanında doğru kişiye ve en kısa yoldan ulaştırabilir . * Birimlerde 7 gün 24 saat evrak alıp gönderebilir . * Belgelerin dolaşımı esnasında durumlarını takip edilebilir . * Belgeler hızlı bir biçimde dosyalanarak arşivleyebilir. * Yetki seviyelerine göre çeşitli arama kriterleri ile belgelere tek tuşla ulaşılabilir . * Aynı belgeye birden fazla noktadan aynı anda erişim imkanı sağlar . * Belgelerin dağıtım ve dolaşımındaki paraflama süreci ve sırasını tanımlayabilir . * Belgelerin birden fazla noktaya (örneğin; tüm illere )aynı anda tek tuşla dağıtımı yapılabilir. * İzne çıktığımızda veya birimimizde gece nöbet sistemi mevcutsa, görevleri yürütecek birine vekalet verilebilir. * Bekleyen ve işlem yapılan evraklar kontrol edilerek personelin performansı değerlendirilebilir. * Belgelere erişim ve erişilmezlik güvenliği sağlar . * İlerleyen dönemlerde dijital imzanın hayata geçirilmesi ile yazışma ve belge paylaşımının bilgisayar ortamında resmi olarak yapılabilmesi ve kağıtsız ofise geçiş sağlanacaktır . * Dijital imza ile birlikte sadece kurum içi değil kurumlar arası yazışmaların bilgisayar ortamında yapılabilmesi sağlanacaktır .   EBYS’nin Getirileri Nelerdir:   * Doküman oluşturma ve saklama maliyetleri azalır. * Kırtasiye giderlerinden, zamandan ve iş gücünden tasarruf sağlar. * Güvenli ve mekandan bağımsız erişim imkanı sağlar. * Evrak akışını hızlı ve doğru sonuçlandırır. * Süreçlerde tıkanan noktaları raporlar. * Saklanan belgeyi, yönetilen bilgiye dönüştürür.   ARŞİV YÖNETİM SİSTEMİ (AYS) :                 Arşiv malzemesinin arşiv kurumlarına transferi, düzenlenmesi, tanımlanması, kullanıma sunulması, korunması ve diğer yönetimsel fonksiyonları gerçekleştirmek üzere geliştirilmiş bilgisayar sistemidir.   BELGE :                 Herhangi bir bireysel veya kurumsal fonksiyonun yerine getirilmesi için alınmış ya da fonksiyonun sonucunda üretilmiş, içerik, ilişki ve formatı ile ait olduğu fonksiyon için delil teşkil eden kayıtlı bilgi, genel olarak tek bir işlem için üretilmiş olan bilgi ünitesidir. Belge fiziksel olarak tek bir parçadan oluşabileceği gibi bazende ekleri olan çoklu bir ünite olabilir ya da elektronik belgelerde ve web sayfalarında olduğu gibi bileşenlerden oluşabilir. Ancak belge arşivcilik açısından tek bir bütün olarak ele alınmalıdır.   DOKÜMAN :                 Kurumsal faaliyetlerin yerine getirilmesinde üretilen ya da toplanan, henüz belge vasfı kazanmamış her türlü kayıtlı bilgi.   DOSYA TASNİF PLANI :                  Kurumsal faaliyetlerin ve bu faaliyetler sonucunda oluşan belgelerin kurumsal yapıya ve hiyerarşiye uygun olarak konusal olarak sınıflandırılması için geliştirilmiş belge yönetim aracıdır.   SERİ :                 Birimlerin birbiri ile benzerlik gösteren fonksiyonları sonucunda oluşan dosya ve klasörlerin tamamı. Arşiv malzemesini üreten birimdeki faaliyet alanlarını ifade eder,. Genel olarak birimlerde birden fazla seri bulunur. Aynı faaliyet alanına ait aynı dosyalama sistemi içerisinde dosyalanmış, aynı dosya formatına sahip veya belli bir konu temelinde bir araya getirilmiş olan belgeler bütünüdür. Faaliyet alanlarının bağımsız süreçlerden oluştuğu (aynı faaliyet alanına farklı dosya / klasörler oluşturulduğu) durumlarda seriler alt serilere bölünebilirler. Bu durumda alt seriler ayrı bir seviye olarak tanımlanmalıdır. iki veya daha fazla alt serinin oluşmadığı durumlarda ise alt seriler kullanılmamalıdır.   DOSYA / KLASÖR:                 Konu veya vaka bütünlüğü açısından bir arada bulunması gereken belgeler topluluğu. Klasöre girecek belge yoğunluğuna veya klasörlerin açılma ve kapama tarihlerine göre klasörler alt bölümlere ayrılabilir. Arşiv malzemesi genel olarak iki farklı yapıda dosyalanmış olabilir. Bunlardan birincisi belli bir olay, şahıs, proje, kurum gibi birbirinden kesin olarak ayrılabilecek nitelikte belgelerin oluşturduğu bütünüdür ve vaka dosyası olarak anılır. İkinci dosya türü konu dosyasıdır. Konu dosyaları aynı veya benzer konudaki belgelerin bir araya gelmesi ile oluşur. Genel olarak yıllık olarak ayrılır ancak belge trafiğinin az olduğu konu başlıklarında daha uzun süreli ayrımlarada yapılabilir.   SAKLAMA PLANLARI :                 Saklama planları belge yönetiminin en temel unsurlarından biridir. EBYS içerisine dahil edilmiş olan herhangi bir belgenin ne kadar süre ile sistemde kalacağını ve saklama süresinin bitiminde belgenin nasıl bir işleme tabi tutulacağını belirler.             Saklama planına dahil edilecek elemanlar dosya tasnif planları ile aynı olmalıdır. Diğer bir deyişle dosya tasnif planını ile sisteme dahil edilen her bir eleman için saklama planında bir saklama süresi tanımlanmalıdır.   SAKLAMA SÜRELERİ :                 Saklama planlarında yer alan elemanlar için belirlenecek süreler bir ay ile 100 yıl arasında değişebilir. Saklama süresi, elektronik belge yöneticisi tarafında belirlenecek bir aksiyona göre başlatılır. Sistem, aksiyon başlangıç tarihini ve saklama süresini esas alarak elektronik belge için öngörülen tasfiye tarihini belirlemelidir. Saklama süresine başlangıç teşkil edebilecek aksiyonlar şunlar olabilir: Elektronik belgenin üretim tarihi Klasörlerin açılış veya kapanış tarihleri Klasör içerisine yerleştirilen ilk veya son belgenin üretim tarihleri   TASFİYE İŞLEM TANIMLARI :                 Sürekli Saklama: Sistem içerisinde tanımlanan herhangi bir elemanın saklama kriterlerinden bir veya birkaçı nedeniyle sürekli saklanacağını ve hiçbir şekilde imha edilmemesi gerektiğini ifade eder. Bu seçenek elektronik belgenin üretildiği kurumda sürekli saklanacağı durumlar için geçerlidir.             Değerlendirme: Elektronik belgenin ileri bir tarihte değerlendirmeye tabi tutulacağını ve tasfiye kararının bu değerlendirme sonucuna göre alınacağını ifade eder.             İmha: Elektronik belgenin saklama süresinin bitiminde imha edileceğini gösterir.             Transfer: Elektronik belgenin üretildiği kurumdaki saklama süresinin bitiminde başka bir kuruma transfer edileceğini gösterir.             EBYS bünyesindeki elemanlar için tasfiye işlem tanımlarında sadece bir tanesi atanabilmelidir.    

Analitik Muhasebe Yazılımı

ANALİTİK MUHASEBE YAZILIMIMIZ               Belediye giderleri ve gelirlerinin, en ince ayrıntısına kadar muhasebeleştirilmesini sağlayan, gelir ve gider bütçelerinin en iyi şekilde hazırlanabilmesi için gerekli olan özelliklere sahip, belediye mevzuatlarına uygun, esnek, kolay kullanımlı bir muhasebe/bütçe yazılımıdır. Tahakkuk esaslı muhasebe modülü ve analitik bütçe modülünün entegrasyonundan oluşmaktadır. 1.1.2006 tarihinden itibaren yasal olarak uygulanmaya başlanan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ve eklerine uygun, 'tahakkuk esaslı' bir muhasebe yazılımıdır. Analitik Bütçe modülüne tek tuşla erişim olanağı bulunmaktadır.           Günlük fişler ayrı ayrı veya ortak bir noktadan girilebilir. Fiş numarası, yevmiye numarası gibi sıralı bilgiler program tarafından otomatik olarak takip edilir. Her fiş çeşidi için ayrı ayrı düzenlenmiş detaylı açıklama bilgileri bulunmaktadır. Fişin bakiyesinin, tek tuşla, önceden belirlenmiş hesaplara paylaştırılması ve fatura üzerinden fişin tamamının hesap makinesi kullanmaksızın hazırlanması (otomatik fiş kapatma) özelliğine sahiptir. Fiş girişi sırasında, istenilen hesap hakkında, tek tuşla yıllık borç/alacak takibi yapılabilir. İstenilen tarih aralığında yapılan tahakkuklar otomatik olarak muhasebeleştirilebilir. Kesilmiş fakat ödenmemiş çeklerin listelenmesi, tek tuşla çek ödemesinin yapılması. Banka menüsü sayesinde, bulunulan ayda ve geçmiş aylarda banka ile ilgili yapılan işlemler takip edilir, ödenecek çeklerin tutarları kontrol edilebilir. Fişleri inceleyerek hatalı girilen fişlerin otomatik kontrolünü yapar. Fiş kilitleme seçeneği ile sadece yetkili kullanıcıların fişleri değiştirebilmesini sağlar. Hızlı ve anlaşılır bir cari takip yapısı vardır. Her zaman kesin hesap alınabilir. Ay sonunda, KDV kayıt fişi otomatik olarak hazırlanabilir. Diğer Beyaz yazılımlarından bilgilerin, örneğin memur ve işçi maaşlarının ve tahsilat kayıtlarının tek işlemle muhasebeleştirilmesi mümkündür. Mizan üzerinden her hesabı ay bazında ve alt hesap kodlarıyla inceleyebilme özelliği vardır. Kağıda çıkarmadan aylık mizan kontrolü yapılabilir, devirli ve devirsiz aylık mizan çıkarılabilir. Tüm girişleri destekleyen, herhangi bir hesabın son durumunun görülebilmesini sağlayan yardımcı raporları bulunmaktadır. Gider ve gelir bütçe ekonomik no.ları, her yıl yayınlanan Detaylı Hesap Planlarına uygun olarak güncellenmektedir. Bütçe girişleri ekonomik no.lara göre harcama birimi bazında yapılabilmektedir. Takip eden n+1 ve n+2 yıllarına ait öngörülen bütçe değerleri tahmini yüzde oranları ile otomatik olarak yapılabilmektedir. Önceki yıl Haziran sonu itibariyle gerçekleşen gelir ve gider durumu otomatik olarak hazırlanabilir. Gerekçeler önceki yıldan otomatik olarak alınabilmektedir. Gelir ve Gider Yıllık Bütçe girişlerinde listeler ile seçilen hesap kodları sayesinde hızlı ve hatasız bilgi girişi sağlanır. Tüm değerler parametrik bir yapıya sahip olduğundan yenileri eklenebilir, varolanlar değiştirilebilir veya istenmeyenler iptal edilebilir. Son kalınan bilginin saklanması ile sıralı ve atlamadan bilgi girme imkanı bulunmaktadır. Giriş sırasında, girilen kadar bilginin kontrolünü sağlamak amacıyla, tek tuşla raporlara ulaşılabilmektedir. Ekonomik no.ların bütün düzeylerine gre Gelir ve Gider Bütçesi ayrı ayrı incelenebilmektedir. Ödenek aktarma, imha, ödenek blokesi veya ek/olağanüstü bütçe ayrı menü ile ve sadece rakam girilerek hazırlatılabilir. İstendiği anda bütçe fişi otomatik olarak muhasebeleştirilebilir. Personel ödenekleri tek tuşla hesaplanabilir.  

İşçi Bordro Yazılımı

İŞÇİ BORDRO YAZILIMIMIZ Sosyal Sigortalar Kanununa tabi olarak çalışan işçiler için hazırlanmış bir bordro yazılımıdır. Personelin Genel, Nüfus, Eş, Maaş, Kazanç, Nakil, Tasarruf ve Borç bilgilerinin tutulduğu bir özlük kısmı bulunmaktadır. Hesaplarda kullanılan parametreler tarihe göre parametrik olarak alınmaktadır. Geçmişe yönelik bir hesap yapılması veya incelenmesi durumunda o dönem geçerli olan katsayılar kullanılır. Yazılımda işçilerin hesap durumuna göre gruplanması sayesinde hesap parametrelerinde yapılan bir değişiklik aynı gruptaki tüm işçileri etkiler. Bu sayede işçinin genel bilgilerinde bir değişiklik yapmadan yeni parametreler kullanılmış olur. Özel sigorta ödemeleri, göçmen, stajyer öğrenci maaşları kolaylıkla hesaplanmaktadır. Bir işçi için her biri on adet farklı parametre alabilecek mesai, fazla mesai, ek ödeme, ek kesinti ve sosyal yardım parametresinin girilebilmesi mümkündür. Her bilginin ayrı ayrı gelir ve damga vergisi, SSK kesintilerinin yapılıp yapılmayacağına dair bilgi girişi vardır. Netten brüt ve brütten net maaş hesaplayabilecek yapıdadır. Ücret ve sendika aidatları ayrıca belirtilebilmekte, sendika tarafından belirlenen kıdem aylık kazancı tanımlanabilmektedir. Hesaplara ait formüllerin incelenebileceği veya değiştirilebileceği formül yapısı ile hesaplama sistemi tamamen değişse bile yazılımda buna uygun değişiklikler anında ve yerinde yapılabilir. Sabit, listeden ve dinamik puantaj bilgisi girişi, girilen puantaja ait hesabın anında yapılması ile yapılabilecek bir hatayı önceden tespit olanağı bulunmaktadır. Tamamen kullanıcının şekillendirebileceği bir yapı ile ikramiye hesapları kolaylıkla yapılabilmektedir. Dönem değişiminde ücret farkları otomatik olarak hesaplanmaktadır. Özel Gider İndirimi sadece harcama tutarları girilerek hesaplanabilmekte ve geri kalan tüm işlemler program tarafından otomatik olarak takip edilebilmektedir. Süregelen vergi matrahını, tüm hesaplardan bilgi alarak takip edebilmesi, birden fazla hesap yapabilme özelliği ile, bozulmayacak, kontrollü bir sisteme sahiptir. SSK kesintileri, aylık ve dört aylık olarak, Kurumun istediği bildirimler ile takip edilebilmektedir. Nakit fişi; parametreleri, formülleri ve ayrı hesaplama bölümü ile tam parametrik olarak ve muhasebe yazılımı ile entegre çalışabilir. Yazılım, tamamen parametrik bir yapıda tasarlandığı için herhangi bir kanuni parametrenin değişikliği durumunda bakım gerektirmemektedir.      

Memur Bordro Yazılımı

MEMUR BORDRO YAZILIMIMIZ Memur Bordro Yazılımı; 657 sayılı kanuna tabi çalışan tüm devlet memurları için hazırlanmış bir yazılımdır. Tamamen parametrik bir yapıda tasarlandığı için herhangi bir yasal parametre değişikliği durumunda bakım gerektirmez. Hesaplarda kullanılan parametreler tarihe göre parametrik olarak alınır. Geçmişe dönük hesap yapılması veya incelenmesi halinde o dönem geçerli olan katsayılar kullanılır. Memurların ünvan, hizmet sınıfı, tazminat ve hesap durumlarına göre gruplanması sayesinde hesap parametrelerinde yapılan bir değişiklik aynı gruptaki tüm memurları etkiler. Bu sayede memurun genel bilgilerinde bir değişiklik yapmadan yeni parametreler kullanılmış olur. Hesaplara ait formüllerin incelenebileceği veya değiştirilebileceği formül yapısı ile hesaplama sistemi tamamen değişse bile yazılımda buna uygun değişiklikler anında ve yerinde yapılabilir.   Net maaştan brüt ve brüt maaştan net maaş hesaplayabilecek bir yapıya sahiptir. Personelin genel bilgileri, nüfus bilgileri, eşine ait bilgiler, adresleri, maaş, kazanç, nakil, tasarruf ve borç bilgileri, devamsızlık bilgilerinin tutulduğu bir özlük kısmı (personel sicil bilgileri) bulunmaktadır. Başkan, başkanvekili, meclis üyeleri, encümen üyeleri ve tüm memurların aylık maaş hesapları yapılabilmektedir. Derece / kademe, kıdem terfileri otomatik takip edilir, terfi kontrol ve hesapları yapılır. Memurların devamsızlık takibi yapılır ve izinsiz gelinmeyen günlerin maaşlardan otomatik olarak düşülmesi sağlanır. Emekli Sandığı kesintilerinin aylık, üç aylık ve yıllık takipleri yapılabilir. Nakit fişi; parametreleri, formülleri ve ayrı hesaplama bölümü ile tam parametriktir ve muhasebe yazılımı ile entegre çalışabilir. Özel sigorta ödemeleri, göçmen, stajyer, öğrenci maaşları hesaplanabilir. Personel kişi borçları, yasal kesintiler ve özel kesintiler takip edilebilir.   14 günlük ve 30 günlük maaş farkları hesapları ve bordroları kolaylıkla yapılabilir. Özel Gider İndirimi sadece harcama tutarları girilerek hesaplanabilmekte ve geri kalan tüm işlemler program tarafından otomatik olarak takip edilebilmektedir. Süregelen vergi matrahını, tüm hesaplardan bilgi alarak takip edebilmesi, birden fazla hesap yapabilme özelliği ile bozulmayacak, kontrollü bir sisteme sahiptir. Kurum tarafından istenen liste ve bordrolar, banka listesi ve banka disketi hazırlanabilir. Bordro bir veya birkaç memur için ayrıca hazırlanabilir. Net maaşa uygulanan özel kesintiler her ay, ayrı ayrı takip edilebilir.

Bizden Haberler
Web Sitemiz Yayında

Yeni sitemizde ürün ve hizmetlerimiz hakkında bilgilere ulaşabilir, dilerseniz iletişim bölümünden bizlere ulaşabilirsiniz.

7020 Sayılı Yapılandırma Beyaz Kullanım Klavuzu

Beyaz dökümanına ulaşmak için tıklayınız.